Datum: 22.12.2020

Navrhli jsme optimální řešení distribuce a dávkování tuhých alternativních paliv v druhé největší chorvatské cementárně Nexe d.d., patřící do Nexe Grupa. Technologickou linku společnost ERITECH dodala a uvedla do provozu během sedmi měsíců

Cílem projektu bylo začít spalovat tuhá alternativní paliva v kalcinátoru cementárny, přičemž bylo nutné vzít v potaz, že tento kalcinátor byl zkonstruován pouze na spalování primárních paliv. Spalování tuhých alternativních paliv v kalcinátoru bylo nezbytné nejen z ekonomického hlediska provozu cementárny, ale především z hlediska zajištění palivové základny. Přechod na využití tuhých alternativních paliv šetří fosilní zdroje paliv, snižuje negativní dopady na životní prostředí a přispívá k dlouhodobě udržitelnému rozvoji hospodářství. Projekt by byl skutečnou výzvou i v době mimo pandemii koronaviru – současná situace kladla oproti normálnímu stavu mimořádné nároky na velmi kvalitní projektový management s vysokou mírou flexibility a improvizace činností.

Během sedmi měsíců bylo nutné dodat technologii včetně ocelových konstrukcí a zajistit montáž a uvedení technologie do provozu

Pro úspěšnou realizaci projektu bylo nezbytné zkoordinování všech dílčích technologických částí návrhu. Projekt byl zahájen optimálním určením pozice vstupu paliv do kalcinačního kanálu. Vzhledem k tomu, že rozměry kalcinačního kanálu nebyly přizpůsobeny spolu spalování tuhých alternativních paliv, navrhli jsme dvě nástavby pro vstup paliv, přičemž každá nástavba byla umístěna v rozdílné výšce a straně oproti druhé nástavbě. S ohledem k aktuálním provozním parametrům spalování paliv lze konstatovat, že pozice vstupních nástaveb byly zvoleny optimálně.

V technologickém návrhu se podařilo nalézt řešení optimální distribuce materiálu do cementářské pece při zohlednění komplikované dispozice stávajícího uspořádání

Na základě navržených vstupních míst do kalcinačního kanálu, byl zpracován dispoziční návrh technologie, dle kterého byla realizována dodávka technologie a ocelových konstrukcí. Technologie se skládá z vážícího a dávkovacího zařízení, kompletní pneumatické dopravy na vzdálenost cca 250 m ukončené cyklonem pro separaci tuhých alternativních paliv a dopravního vzduchu. Součástí pneumatické dopravy je filtrační systém ukončený sběrným šnekovým dopravníkem a bezpečnostním oddělovacím rotačním podavačem. Za pneumatickou dopravou následuje rozdělovací násypka, za kterou jsou dvě dopravní trasy do kalcinačního kanálu. Součástí dopravních tras jsou také bezpečnostní rotační podavače, které oddělují technologické části s odlišnými provozními tlaky. Dodávka technologického systému zahrnuje ochranu proti explozi a oddělené části technologie jsou v tlakovém provedení. Projekt byl realizován pro zákazníka na klíč a úspěšným zprovozněním technologie byl projekt předán zákazníkovi do zkušebního provozu.

 

Foto: ERITECH a.s.